وبلاگ

تورمالین در ایران

مناطقی از ایران که میتوان تورمالین پیدا کرد

قسمت اول

زون بینالود یکی از مناطقی است که میتوان تورمالین پیدا کرد. زون بینالود شامل گرانیتهای مشهد با پگماتیت ها و رگه های تورمالین دار است. در این گرانیتها، تورمالین به شکل های مختلف دندریتی، نودولی، رگه ای و پگماتیتی دیده میشود. تورمالین های پگماتیتی از نوع شورل و تورمالین های رگه ای از نوع شورل غنی از منیزیم میباشند. ازجاده مشهد به سمت نیشابور محدوده تپه سلام و جیم آباد میتوان تورمالین مشکی یا شورل را یافت.

 

زمين شناسي ايران – 1396 – دوره : 11 – شماره : 41 – صفحه:45 -62