وبلاگ

خارپوستان

بدن خارپوستان از صفحاتی با خارهای آهکی پوشیده شده‌است. بدن دارای تقارن دوطرفه و گاهی اوقات تقارن پنج‌تایی است. تعدادی از آن‌ها زندگی ثابت داشته و گروهی مکان خاص برای زندگی انتخاب نمی‌کنند. بدن خارپوستان دارای سامانه جریان آب بوده که کار دستگاه گردش خون، تنفس و دفع را انجام می‌دهد.

شکل : الف) سطح مقابل دهانی. ب) سطح دهانی از یک ستاره‌ی دریایی، به‌عنوان نمونه‌ای از خارپوستان. ج) ساختار داخلی، به همراه برش عرضی از یک بازو جهت نشان دادن روابط بین پاهای لوله‌ای، کیسه‌های داخلی (آمپولا) و کانال‌هایی که سیستم آبی – آوندی را ایجاد می‌کنند

منبع: maribio.com