وبلاگ

در نجف

مناطقی از ایران که میتوان کوارتز (دُر نجف) پیدا کرد

قسمت اول

دیگ رستم منطقه ای در میانه شرقی ایران یکی از مناطقی است که میتوان کوارتز پیدا کرد. در این منطقه به علت وجود نمک بسیار، شما نهرهای با شوری بسیار بالا و رسوبات نمکی تشکیل شده در امتداد آنها را فراوان خواهید دید. همچنین در مناطقی که توپوگرافی اجازه داده باشد؛ دریاچه نمک یافت میشود. سنگهای آذرین قسمت عمده لیتولوژی (سنگ)، منطقه را پوشش میدهند. مشاهده کوارتز یا دُر به راحتی اتفاق می افتد و احتیاج به جستجوی سخت ندارد. در اینجا کواتزهایی میتوانید پیدا کنید که اینکلوژنی (ناپاکی)، با چشم غیر مصلح دیده نمیشود.