وبلاگ

گروه گارنت

خانواده گارنت یکی از کانیهای مهم و با گسترش وسیع است که به مقدار فراوان در برخی سنگهای دگرگونی و سنگهای آذرین یافت میشود. این گروه دارای ساختمان کریستالی کوبیک و در جدول سختی موهس ۵/۶ – ۵/۷ است.

از انواع خانواده گارنت ها میتوان به :

 

۱- پیروپ                                                                                                                         Pyrope: Mg۳Al۲(SiO۴)۳

۲- آلماندن                                                                                                               Almandine: Fe۲+۳Al۲(SiO۴)۳

۳- اسپسارتین                                                                                                       Spessartine: Mn۲+۳Al۲(SiO۴)۳

۴- گروسولار   الف- ساورایت                                                                                            Grossular: Ca۳Al۲(SiO۴)۳

۵- آندرادیت    الف- دیمانتوئید    ب- ملانیت     ج- توپازولیت                                          Andradite: Ca۳Fe۳+۲(SiO۴)۳ 

۶- اووارویت                                                                                                                  Uvarovite: Ca۳Cr۲(SiO۴)۳

اشاره کرد.

۱- در ترکیب پیروپ معمولاً مقداری کلسیم و آهن دو مثبت وجود دارد. رنگ آن از قرمز تیره تا تقریباً سیاه تغییر میکند.

۲- در ترکیب این کانی آهن سه مثبت و منیزیم دیده میشود. رنگ آن قرمز کاملاً تیره است.

۳- در ترکیب آن آهن دو مثبت جای مقداری منگنز و آهن سه مثبت، کمی جای آلومینیوم را میگیرد. رنگ آن نارنجی تا قهوه ای است.

۴- آهن دو مثبت اغلب جایگزین کلسیم میشود و آهن سه مثبت به جای آلومینیم قرار میگیرد. به رنگهای سبز، زرد و دارچینی دیده میشود.

۵- در این کانی آلومینیم به جای آهن دو مثبت و نیز منگنز دو مثبت و منیزیم به جای کلسیم می نشیند. رنگ آن زرد، سبز، قهوه ای تا سیاه است.

۶- در ترکیب این گروه از گارنتها کلیسیم و کروم تقریباً غالبند و به رنگ سبز زمردی دیده میشود.

 

دیمانتوئید، ایتالیادیمانتوئید

:Refrence

https://www.mindat.org/